انتظار یک منتظر

اینجا فضایی است برای نوشتن هایی از جنس امید و انتظار،نوشتنی که آخر حرفش آن است که وجود او خیلی زیباست ......سلام بر مهدی موعود

شهریور 93
8 پست
مرداد 93
1 پست
امید
1 پست
مهدی
3 پست
انتظار
1 پست
اعتقاد
2 پست
خدا
3 پست
ایمان
1 پست
توکل
1 پست
قرآن
1 پست
عاشق
1 پست
معشوق
1 پست
علم
1 پست
بشریت
1 پست
دل_منتظر
1 پست